Έρευνες

 

Το ΙΝΕΜΥ διαθέτει βάση δεδομένων η οποία αποτελείται από 2.500 επιχειρήσεις, η οποία ανανεώνεται και εμπλουτίζεται σε συστηματική βάση. Έχει τη δυνατότητα, έτσι, να πραγματοποιεί πρωτογενείς έρευνες οριζόντιου ή κάθετου χαρακτήρα.  Το ερευνητικό έργο του ΙΝΕΜΥ διακρίνεται στις έρευνες πεδίου και στις έρευνες συγκυρίας.

 

Έρευνες Πεδίου: Το ΙΝ.ΕΜ.Υ. προχωρά στη διεξαγωγή ερευνών, τοπικού κυρίως χαρακτήρα, αλλά  και μελετών που αναλύουν βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. Τα ευρήματα και συμπεράσματα αυτών των ερευνών, αποτελούν την αξιόπιστη βάση πάνω στην οποία μπορούν να στηριχθούν οι φορείς χάραξης πολιτικής και οι επιχειρηματικοί φορείς των τοπικών κοινωνιών προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις της καθημερινότητας.

 

Έρευνες Συγκυρίας: Παράλληλα, διεξάγονται και έρευνες μικρής συνήθως κλίμακας, που αναφέρονται όμως σε  ζητήματα ζωτικής σημασίας για τον εμπορικό κόσμο, όπως ο θεσμός των εκπτώσεων (θερινών και καλοκαιρινών), το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, οι επιδράσεις των διαρκών αλλαγών του φορολογικού συστήματος στους επιχειρηματίες κ.α. Στόχος αυτών των ερευνών είναι η άμεση αποτύπωση των τάσεων που επικρατούν στον εμπορικό κόσμο.

 

Σημαντικό μέρος αυτού του ερευνητικού έργου, περιλαμβάνεται κάθε χρόνο και στην Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου.